Welke extra ondersteuning krijgen de leerlingen?

Soms heeft een leerling voor een korte periode extra begeleiding nodig. Naast de maandelijkse voortgangsgesprekken met de mentor zijn er dan extra gesprekken met bijvoorbeeld de maatschappelijk werker of de interne begeleider mogelijk.

Aan de school is een logopedist verbonden. Alle nieuwe leerlingen krijgen een logopedisch onderzoek. De logopedist kijkt naar uitspraak, communicatie en taal. Wie dat nodig heeft kan extra hulp krijgen. Ook leerlingen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, krijgen individuele hulp. Dit vindt allemaal plaats onder schooltijd.

Leerlingen met een laag leesniveau komen enkele keren per week bij elkaar voor begeleiding bij het lezen. Door middel van het zgn. Ralfi-lezen of het sleeplezen worden deze leerlingen extra getraind in het technisch lezen. Daarnaast gebruiken deze leerlingen tijdens de AVO-lessen een ondersteunend computerprogramma om de teksten in de lesboeken aan hen voor te lezen. Op deze manier worden zij ondersteund bij het lezen en kunnen zij de les goed volgen.

Voor alle leerlingen is er de mogelijkheid om mee te doen aan een IVIO examen voor de vakken Nederlands ( niveau 1, 2 en 3), Engels (niveau 1 en 2) en /of rekenen/wiskunde (niveau 1 en 2). Aan de deelname zijn criteria verbonden. De IVIO examens vinden 2x per jaar plaats in februari en mei.