ESF

Het praktijkonderwijs (PRO)  is in principe eindonderwijs zonder dat leerlingen een startkwalificatie behalen. Voor deze groep jongeren,  is het vaak niet mogelijk om zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt actief te zijn. Een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang.

Waar zetten wij de ESF bijdrage voor in:

Met deze ESF subsidieaanvraag zetten we in op het versterken van de bestaande structuur en voorzieningen voor jongeren. De activiteiten waarop wordt ingezet zijn branchegerichte cursussen en praktijklessen op het VMBO.

Wat willen wij bereiken:

Door extra begeleiding bij de hierboven genoemde activiteiten krijgen leerlingen met een grotere afstand op de arbeidsmarkt een betere kans op werk of een vervolgopleiding.

  • Met de activiteiten bevorderen we de aansluiting van PRO  op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs
  • De arbeidstoeleiding (begeleiding naar werk) van de PRO scholen binnen de regio is integraal, toekomst- en preventiegericht
  • Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten binnen o.a. het PRO .
  • De jongeren worden beter voorbereid op de arbeidsmarktgerichte beroepskeuze.
  • Waar mogelijk behalen jongeren een (deel)certificaat gericht op een specifiek beroep.