Ouders/verzorgers2020-06-18T13:13:05+00:00

Samenwerking met ouders/verzorgers

Wij vinden een goed contact met de ouders/verzorgers van onze leerlingen erg belangrijk. Niet alleen om elkaar op de hoogte te houden van allerlei zaken, maar ook om te overleggen en elkaar aan te vullen. Op deze pagina leest u hoe wij dit contact onderhouden. Daarnaast komt een aantal praktische zaken aan bod, zoals ziekmelding en extra verlof aanvragen.

Hoe houden we contact met u?2019-07-09T15:31:33+00:00

Informatieavond ouders nieuwe leerlingen

Is uw kind aangenomen op De Boog? Dan bent u welkom op onze informatieavond in het begin van het schooljaar. We vertellen u dan wat u en uw kind kunnen verwachten van onze school.

Informatiemarkt voor de bovenbouw

De leerlingen uit de bovenbouw kiezen zelf aan welke cursussen, praktijkvakken en AVO-keuzevakken ze willen deelnemen. Om een goed beeld te krijgen van het aanbod, organiseren we elk voorjaar een cursusmarkt voor de leerlingen en hun ouders. Zo kunnen de leerlingen een gerichte keuze maken voor hun programma voor het volgende schooljaar.

Individueel Ontwikkelings Plan

Voor elke leerling wordt twee maal per jaar een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) opgesteld, (in klas 1 de eerste keer een Startplan). De mentor voert een ‘IOP- gesprek’ met leerling en ouders, waarbij het vorige IOP wordt geëvalueerd en het nieuwe plan wordt vastgesteld.

Planning rapportages en gesprekken

Klassen 1: 

  • september: Startgesprek 
  • november: IOP gesprek 1 
  • april: IOP gesprek 2

Overige klassen: 

  • november: IOP gesprek 1 
  • april: IOP gesprek 2 ( voor de 2e jaars worden ook de resultaten van het stage-assessment besproken)

Schoolapp

Via een schoolapp kunnen ouders en leerlingen nieuwsberichten van de school lezen. Ook kunnen daar de dagelijkse roosterwijzingen worden gelezen en kan er voor gekozen om pushberichten van de school te ontvangen.

Afscheidsavond

In de laatste schoolweek organiseren wij een felicitatiemiddag voor de leerlingen die een certificaat of diploma hebben behaald en een afscheidsavond voor ouders en andere familieleden van alle schoolverlaters.

Wat doet u als u een klacht heeft?2020-02-18T13:19:04+00:00

Is er sprake van een vervelende situatie of heeft u een klacht over de school?

Dan stellen wij het zeer op prijs als u direct met ons contact opneemt. U kunt daarvoor -afhankelijk van de situatie- terecht bij de mentor, de interne vertrouwenspersonen (mw. A.Paalman/mw. A.Janssen) of de directeur. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing en proberen eventueel gemaakte fouten te herstellen. Mocht u er op deze manier niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Het bestuur heeft hiervoor een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Dat is mevrouw Y. Kamsma; zij is werkzaam bij de IJsselgroep te Apeldoorn. U kunt haar daar bereiken via telefoonnummer (088) 0931888 of via haar postadres: mevrouw Kamsma, IJsselgroep, Postbus 10257, 7301 GG Apeldoorn.

Vindt u het lastig om een klacht in te dienen? Dan kunt ook u terecht bij onze maatschappelijk werkster, mevrouw Klein Swormink (Mee-Veluwe). Haar telefoonnummer is (055) 526 92 00 of 06 467 481 81.

De klachtenregeling kunt u vinden op onder het tabblad formulieren en documenten.

Wat als uw zoon of
dochter ziek is?

Is uw zoon/dochter ziek? Belt u ons dan vóór 8.30 uur even op. Dit geldt ook bij doktersbezoek onder schooltijd (een briefje van tevoren kan dan natuurlijk ook). Als uw zoon/dochter op die dag stage loopt, belt u dan het stagebedrijf én de school.

Extra verlof aanvragen

Leerplicht

Er geldt een wettelijke plicht voor alle ouders om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Leerlingen moeten op schooldagen altijd op school zijn (of andere bij de school horende activiteiten volgen zoals stage).

Extra vrij vragen

Een leerling kan alleen in bijzondere situaties extra vrij krijgen. Bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk van naaste familieleden, een verhuizing, een jubileum van ouders of grootouders. Een verzoek om extra verlof dient u vooraf schriftelijk in bij de adjunct-directeur. U kunt hiervoor een formulier vragen bij de administratie van de school of hier downloaden.

Ga naar de bovenkant