Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie medewerkers van de school. Door de MR worden ouders en personeelsleden betrokken bij de ontwikkelingen op de school. Zij kunnen invloed uitoefenen op besluiten van het bestuur of de directie van de school. MR-leden hebben drie jaar zitting in de raad en kunnen eenmaal worden herkozen.
Twee MR-leden hebben zitting in het platform van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit platform is samengesteld uit leden van de drie scholen van de Stichting CSO.
Er is een leerlingpanel, waarin vanuit iedere klas een vertegenwoordiger zit. Binnen dit panel worden allerlei dingen besproken die voor de leerlingen van belang zijn. bij de bijeenkomsten van het leerlingpanel is tenminste één personeelslid van de MR aanwezig, die ook de besprekingen leidt.

Samenstelling

De MR bestaat uit de volgende personen:
Ouderengeleding Personeelsgeleding
Dhr. R. Burger
Mevr. G. van Diesten
Dhr. G. van Arragon
Dhr. H. Hutte
Mevr. P. ter Horst
Mevr. R. Zwolsman